විශේෂ නිවේදනයයි : 2017 මාර්තු 15 වන දින සිට බළන්ගොඩ නගර සභාවේ නිල විද්‍යුත් ලිපිනය වෙනස් වෙනු ඇත. ඉ-රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය අනුව යමින් ඊට අනුකුල නිල විද්‍යුත් ලිපිනයකට බළන්ගොඩ නගර සභාව අවතීර්ණ වී ඇත. ඒ අනුව නව විද්‍යුත් ලිපිනය වන්නේ info@balangoda.uc.gov.lk වේ. ඉදිරියේදී බළන්ගොඩ නගර සභාව වෙත යොමු කරන විද්‍යුත් ලිපි ඉහත නව විද්‍යුත් ලිපියනය වෙත යොමුකරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටී.


වර්ෂ 2020 දී සුවපහසු දිවියකට තිරසර පුරවරයක්...                          Constant City For a Luxurious Life in 2020...

Our Visitors   counter