2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

කර්මාන්ත අංශයෙන් ජනතාවට කඩිනම් සේවා..

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ කර්මාන්ත අංශය මගින් නාගරික ජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලබන විවිධ බලපත්‍ර , අනුමැති හා සහතික ඉතා කඩිනමින් ජනතාව ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇත.

අප වෙතින් ලබා දෙන ලබන පහත සදහන් සේවාවන් ඔබ විසින් ඉදිරිපත් කල යුතු ලේඛණඃ

01. වීථීරේඛා සහතිකය

 • නිවැරදිව සමිපුර්ණ කරන ලද අයදුම්පත
 • අදායම් පරීක්ෂක නිර්දේශය
 • හිමිකම් ඔප්පුව
 • බිම් කට්ටි සැලැස්ම

02. ජල විදුලි සමිබන්ධතා ලබා ගැනීමේ අනුමැතිය

 • ආදායම් පරීක්ෂක නිර්දේශය
 • හිමිකම් ඔප්පුව
 • අනුමත ගොඩනැගිලි සැලැස්ම

03. අනුබෙදුම් බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම

 • හිමිකම් ඔප්පු පිටපත් 01
 • මුල් බිම්කට්ටි සැලැස්ම හා පිටපත් 02
 • මුඵ බිම් කට්ටිය සදහා වන පිඹුරු පිටපත් 01
 • නිසිපරිදි සමිපුර්ණ කරන ලද අනුබෙදුම් බලපත්‍රය සදහා වන අයදුම්පත්‍රය

04. ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම

 • හිමිකම් ඔප්පු පිටපත් 01
 • අනුමත බිම් කට්ටි සැලසුම් පිටපත් 01
 • ගොඩනැගිලි සැලසුම් පිටපත් 03
 • නිසි පරිදි සම්පුර්ණ කරන අනුබෙදුම් බලපත්‍රය සදහා වන අයදුම්පත්‍රය

ඉහත සදහන් සහතික අනුමැතීන් හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී සියඵම ලේඛණ නිවැරදි හා නීත්‍යානුකූල වන්නේ නම් පහත සදහන් කාලසීමාවන් තුලදී අදාල ලේඛණය ඔබ වෙත නිකුත් කරනු ලැබේ.

ලේඛණයේ නම ගතවන කාලය
වීථීරේඛා සහතිකය විනාඩි 15
ජල, විදුලි සමිබන්ධතා සදහා දෙනු ලබන අනුමැතිය විනාඩි 15
අනුබෙදුමි බලපත්‍රය දින 15
ගොඩනැගිලි බලපත්‍රය දින 15

ඉහත සදහන් සේවා හා ලේඛණ ගැනීමට අවශ්‍ය අයදුම්පත් මෙතැනින් ලබා ගන්න


කර්මාන්ත අංශයේ කටයුතු කැමරා ඇසින්...ඔබගේ ගැටඵ සදහා විමසන්න -045-2287275

වැඩ අධිකාරී - යු.වී. දෑලබණ්ඩාර මයා (071-8040526)

කාර්මික නිළධාරී -එස්.එච්. කුමාර කරුණාරත්න මයා (071-4486339)


© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -