2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ නගර සභාව පලදායිතාවයෙන් ඉහලට ගියේ මෙහෙමයි..

පළමු කොටස

දෙවන කොටස

තෙවන කොටසබළන්ගොඩ නගර සභාවේ කසල කළමණාකරණ ක්‍රියාවලිය සිදුවන්නේ මෙහෙමයි...

පළමු කොටස

දෙවන කොටස

තෙවන කොටස

හතරවන කොටස

පස්වන කොටස

හිටපු පාරිසරික අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මැතිතුමා බළන්ගොඩ නගර සභාව පිළිබද කල ප්‍රකාශය

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -