2005 වර්ෂයේ ශ්‍රී ලංකාවේ සියඵ පලාත් පාලන ආයතන අතරින් ඵලදායිතාවෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාව ලබා ගත් වගයි...

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සභික මණ්ඩලය

ගරු සභාපති

ඩබ්.එම්.නිමල් ගාමිණී වීරසිංහ මැතිතුමා

අංක 148,පෙට්ටිගල පාර,
බෝම්බුව,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස : 045-2287023
ජංගම:077-3497834

ගරු උපසභාපති

ඩබ්.ඒ.වසන්ත පුෂ්පකුමාර ගුණරත්න මැතිතුමා

120/7,
'රත්නාලෝක', රාස්සගල පාර,
දෙනියකුඹුර,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2287024
ජංගම :071-4477352

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

එස්.ධර්ම‍සෙ‍්න මැතිතුමා

අංක 52,
කෙලින් වීදිය,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2288565
ජංගම : -

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

ඒ.ඒ.ජයන්ත ‍ප්‍රේමකුමාර මැතිතුමා

අංක 9/59,
කිරිඳිගල,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2287022
ජංගම :077-5817224

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

එම්.ටී.මොහොමඩ් රූමි මැතිතුමා

අංක 178/ටී,
කුමාරගම,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-3452931
ජංගම :077-6747964

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

එම්.නිමල‍් කරුණාරත්න මැතිතුමා

අංක 60/ඒ,
නගර සභා පාර,
ඕලුගංතොට,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-3452932
ජංගම :077-8651364

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

ඒ.අසංක නිල්මිණී වි‍ජේසිංහ මැතිතුමා

ඒ.අසංක නිල්මිණී වි‍ජේසිංහ මැතිතුමා
අංක 28/1,
කල්තොට පාර,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2287106
ජංගම :077-7486878

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

චමික ජයමිණී විමලසේන මැතිතුමා

අංක 20,
බලගහමුල,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2288400
ජංගම :077-2298424

ගරු නාගරික මන්ත්‍රී

එම්.ජේ.මලීක්ෂා මැතිතුමා

209/13ඒ,
ගො‍රොක්ගහමඩ,
බළන්ගොඩ.

දුරකථන අංක
නිවස :045-2288206
ජංගම :077-2877145

Copyright © 2011 ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -. All Rights Reserved.-