2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....
 

බළන්ගොඩ නගර සභාව මගින් නිකුත් කරනු ලබන ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් මෙම පිටුව මගින් පහසුවෙන් ඔබට ලබා ගත හැකිය. ‍එම දැන්වීමි Adobe Acrobat ගොනු ආකෘතියෙන් ඇත.

නිකුත්කල දිනය විස්තරය භාගත කර ගන්න
2008-04-09 ඉදිකිරීම් උපකරණ මිලදී ගැනීම බාගත කරගන්න
2008-04-23 කාබනික පොහොර ඇසුරැම් කිරීම සදහා පොලිසැක් බෑග් 11000 ලබා ගැනීම බාගත කරගන්න
2008-06-10 මල්ටිමීඩියා ‍ෙප්‍රාජෙක්ටයක් (Multimedia Projector) මිලදී ගැනීම බාගත කරගන්න
2008-06-27 පරිගණක පද්ධති 08 ක් මිලදී ගැනීම බාගත කරගන්න
2008-08-08 බලන්ගොඩ මහජන පොළ ඉදිකිරීම (පළමු අධියර) සදහා ‍ලංසු කැදවීම. බාගත කරගන්න
2008-09-10 බැංකියවත්ත කොම්පෝස්ට් ව්‍යාපෘතියේ කසල කළමණාකරණ කටයුතු සදහා ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම හා පොළොව කොන්ක්‍රීට් කිරීම iv වන අදියර සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-09-11 බළන්ගොඩ නගර සීමාව තුල සියඵම මාර්ග වල කසල එකතු කිරීම, පිරිසිදු කිරීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හා බස්නැවතුම්පල, පොළ භූමිය සහ පොදු වෙළදසැල මනාව පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සදහා ශ්‍රමිකයන් ලබා ගැනීමේ ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-09-15 බස්නැවතුම්පල සහිත දෙමහල් වෙළද සංකීර්ණයේ කඩ කාමර කිහිපයක බදු කුලී අයිතිය බදු දීම සදහා විවෘත ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-10-01 වායු සමීකරණ යන්ත්‍ර මිලදී ගැනීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-10-09 2010 වර්ෂය සදහා පොදු වෙළදසැල මස් කඩ බදු දීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-10-09 2010 වර්ෂය සදහා පොදු වෙලදසැල එළවඵ හා සිල්ලර කඩ බදු දීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-10-09 2010 වර්ෂය සදහා පොදු වෙලදසැල මාඵ කඩ බදු දීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-10-23 2010 වර්ෂය සදහා පොදු වෙළද සැල අංක 08 දරණ කඩ කාමරය බදු දීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-11-03 2010 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගරයේ රථවාහන නැවතුම් ගාස්තු අයකිරීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2009-11-19 2010 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභා‍වට භාණ්ඩ හා සේවා සැපයීම සදහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බාගත කරගන්න
2009-12-09 2010 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවේ පොදු වෙළදසැල මාඵ කඩ සහ විවෘත කඩ අංක 06 කඩ කාමරය බදු දීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2010-06-30 ගලි බවුසරයේ අලුත්වැඩියා සදහා ‍ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2010-10-08 2011 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ පොදුවෙළද සැල මස්කඩ බදුදීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2010-11-26 2011 වර්ෂය සදහා පොදු ‍‍වෙළදසැල අංක 17 මස් කඩය බදුදීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2010-11-29 2011 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ බස් නැවතුම්පළ හා මහජන පොළ පොදු වැසිකිළි පිරිසිදු කිරීම හා නඩත්තුව සදහා ලංසු කැදවීම. බාගත කරගන්න
2010-11-29 2011 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සීමාව තුළ සියඵම මාර්ග වල කසළ එකතු කිරීම, පිරිසිදු කිරීම, ප්‍රවාහනය කිරීම හා බස්නැවතුම්පල, පොළ භූමිය හා පොදු වෙළදසැල මනාව පිරිසිදු කිරීමේ සේවාව සදහා ශ්‍රමිකයන් ලබා ගැනීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2010-12-01 2011 වර්ෂය සදහා සැපයුම් කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බාගත කරගන්න
2010-12-01 බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ගලි බවුසරයේ අඵත්වැඩියා කටයුතු සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2011-05-16 2011 වර්ෂය සදහා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බාගත කරගන්න
2012-10-15 2013 වර්ෂය සදහා පොදු වෙළදසැල මස් කඩ, විවෘත කඩ අංක 06 හා නගරයේ රථ වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2012-10-18 2013 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ කැලි කසල ඉවත් කිරීමේ සේවා හා පොදු වැසිකිළි ‍නඩත්තු‍ සේවා පවත්වාගෙන යාම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2012-10-19 2013 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බාගත කරගන්න
2013-09-18 2014 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම බාගත කරගන්න
2013-11-12 2014 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පොදු වෙළදසැල මස් කඩ, මාඵ කඩ අංක 14, විවෘත කඩ අංක 06 , බළන්ගොඩ නගරයේ රථ වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරීම, නගර පවිත්‍ර කිරීම හා පොදු වැසිකිළි ගාස්තු අය කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සදහා ලංසු කැදවීම බාගත කරගන්න
2014-09-29 2015 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පො‍දු වෙළදසැළ මස් කඩ, බළන්ගොඩ නගරයේ රථ වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරීම,නගර පවිත්‍ර කිරීම හා පොදු වැසිකිළි ගාස්තු අය කිරීම හා නඩත්තු කිරීමට සුදුසු බදු කරුවන් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසුපත් කැදවීම බාගත කරගන්න
2014-10-03 2015 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබද අයදුම්පත්‍රය හා විස්තර බාගත කරගන්න
2015-10-03 2016 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් හා කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම පිළිබද අයදුම්පත්‍රය හා විස්තර විස්තර බාගත කරගන්න
අයදුම්පත බාගත කරගන්න
2016-01-04 2016 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් බළන්ගොඩ බළන්ගොඩ බස්නැවතුම්පලෙහි පෞද්ගලික බස්ගාල් ගාස්තු අය කිරීම සදහා සුදුසු බදු කරුවෙකු ‍තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු පත් කැදවීම බාගත කරගන්න
2016-01-05 2016-02-01 දින සිට 2016-12-31 දින දක්වා බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ඝණඅපද්‍රව්‍ය කළමණාකරණ ව්‍යාපෘතිය‍ට අදාල පොලිතීන්/ප්ලාස්ටික් අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයේ කළමණාකාරීත්වය පවත්වාගෙන යාම සදහා ලංසුපත් කැදවීම විස්තර බාගත කරගන්න
අයදුම්පත්‍රය බාගත කරගන්න
2016-02-25 2016 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පොදු වෙළදසැළ කඩ අංක 11 සහ 14 කඩ කාමර බස් නැවතුම්පොළ නව වෙළෙද සංකීර්ණයේ උඩුමහලේ පිහිටි සී-46 සහ සී-52 කඩ කාමර බදුදීමට සුදුසු බදු කරුවන් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු පත් කැදවීම විස්තර බාගත කරගන්න
2016-03-17 2016 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් ‍පොදු වෙළදසැල අංක 14 කඩ කාමරය බදුදීමට සුදුසු බදුකරුවෙක් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසුපත් කැදවීම විස්තර බාගත කරගන්න
2016-08-12 2016 ​සැප්තෑම්බර් මස 15 දින සිට 2021 සැප්තෑම්බර් මස 14 වන දින දක්වා වසර 05 ක කාලයකට බළන්ගොඩ තානායම බදුදීම සදහා ලංසු කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2016-10-10 2017 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පොදු වෙළදසැළ අංක 15,16 සහ 17 දරණ මස් කඩ, පොදු වෙළද සැල අංක 12 හා 14 දරණ මාඵ කඩ, බළන්ගොඩ නගරයේ රථ වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරීම, පෞද්ගලික බස් ගාස්තු අය කිරීම, මහජන පොල ආපන ශාලාව, නගර පවිත්‍ර කිරීම හා පොදු වැසිකිළි ගාස්තු අය කිරීම හා නඩත්තු කිරීමට සුදුසු බදු කරුවන් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු පත් කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2016-12-07 2017 වර්ෂයට බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් බළන්ගොඩ බස් නැවතුම්පලෙහි පෞද්ගලික බස්ගාල් ගාස්තු අය කිරීම සදහා සුදුසු බදු කරුවෙක් තොරා ගැනීම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2016-12-21 2017 වර්ෂයට බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් බළන්ගොඩ බස් නැවතුම්පලෙහි පෞද්ගලික බස්ගාල් ගාස්තු අය කිරීම සදහා සුදුසු බදු කරුවෙක් තොරා ගැනීම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2017-02-07 2017 මාර්තු 01 දින සිට 2022 පෙබරවාරි මස 28 දින දක්වා කාලය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභා තානායම බදුදීම ලංසු අයදුම්පත් භාර ගැනීම පුවත්පත් දැන්වීම
2017-03-28 බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් බළන්ගොඩ පොදු වෙළදසැල අංක 03 දරණ එළවඵ කඩ කාමරයට සුදුසු බදු කරුවෙක් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2017-03-29 බළන්ගොඩ නගරය පවිත්‍ර කිරීමට සුදුසු බදු කරුවෙක් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවීම පුවත්පත් දැන්වීම
2017-09-14 බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් බළන්ගොඩ පොදු වෙළදසැල අංක 03 දරණ එළවඵ කඩ කාමරයට සුදුසු බදු කරුවෙක් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවීම විස්තර බාගත කරගන්න
2017-10-06 2018 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පොදු වෙළදසැළ අංක 15, 16 හා 17 දරණ මස් කඩ, පොදු වෙළෙද සැල අංක 11,12 හා 14 දරණ මාළු කඩ, බළන්ගොඩ නගරයේ රථ වාහන නැවතුම් ගාස්තු අය කිරිම, පෞද්ගලික බස් ගාල් ගාස්තු අය කිරීම, මහජන පොල ආපන ශාලාව හා පොදු වැසිකිළි ගාස්තු අය කිරීම හා නඩත්තු කිරීමට සුදුසු බදු කරුවන් තෝරා ගැනීම ස`දහා ලංසු පත් කැදවීම. විස්තර බාගත කරගන්න
2017-10-06 2018 වර්ෂය සදහා බලන්ගොඩ නගරය පවිත්‍ර කිරිමට සුදුසු බදු කරුවෙක් තෝරා ගැනිම සදහා ලංසු අයදුම්පත් කැදවිම. විස්තර බාගත කරගන්න
2017-10-30 2018 වර්ෂය සදහා සැපයුම්කරුවන් සහ කොන්ත්‍රාත්කරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම විස්තර බාගත කරගන්න
2017-11-06 2018 වර්ෂය සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාවට අයත් පොදු වෙළදසැළ අංක 12 දරණ මාළු කඩය හා මහජන පොල ආපන ශාලාව බදු දීමට සුදුසු බදු කරුවන් තෝරා ගැනීම සදහා ලංසු පත් කැදවීම විස්තර බාගත කරගන්න
2018-01-02 බළන්ගොඩ නගර සභාව සතු ඉරිදා සති පොලෙහි පොල ගාස්තු අය කිරීමේ අයිතිය 2018 වර්ෂය සදහා බදු දීම සඳහා මිළ ගණන් කැඳවීම විස්තර බාගත කරගන්න

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රියාවලිය සිදුවන අයුරු දැක්වෙන සටහන මෙතැනින් ලබා ගන්න.

මෙම ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම් පිළිබද වැඩි විස්තර 045-2287275 දුරකතන අංකය අමතා ලබා ගත හැකිය.

බළන්ගොඩ නගර සභාව
  මුල් පිටුව
  ආදායම් අංශය
  සෞඛ්‍ය අංශය
  කර්මාන්ත අංශය
  බළන්ගොඩ තානායම
  අයදුම්පත්‍ර
  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්
  විද්‍යුත් පුස්තකාලය
  මහජන පුස්තකාලය
  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්
  ඉ-බළන්ගොඩ
  ඉතිහාසය
  පිහිටීම
  කොම්පෝස්ට්    ව්‍යාපෘතිය
  සංවර්ධන පුවත්
  අයවැය ලේඛණය
  ඡායාරූප එකතුව
  විඩියෝ එකතුව
  ලැබු සම්මාන
  ඵලදායිතා කව

වැදගත් වෙබි අඩවි :
-රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය
-රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍්‍යාංශය
-සියබස් (යුනිකොඩි නිල‍ වෙබි අඩවිය)© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවෙි. වෙබි නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබි සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -