2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....
 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ මාසික සභා රැස්වීම් වල වාර්තා ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය. ‍එම සභා රැස්වීම් වාර්තා Adobe Acrobat ගොනු ආකෘතියෙන් සකස් කර ඇත.

විස්තරය භාගත කර ගන්න
2008 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2008-05-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-06-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-07-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-08-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-09-25 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-10-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-11-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2008-12-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2009-01-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-02-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-04-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-05-11 දින විශේෂ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-05-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-06-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-07-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-08-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-09-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-10-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-11-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2009-12-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2010-01-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-02-23 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-03-25 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-04-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-05-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-06-23 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-07-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-08-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-09-14 දින විශේෂ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-09-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-10-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-11-10 දින විශේෂ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-11-25 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2010-12-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2011-01-06 දින විශේෂ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-04-07 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-04-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-05-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-06-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-07-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-08-22 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-09-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-10-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-11-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2011-12-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2012-01-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-02-23 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-03-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-04-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-05-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-06-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-07-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-08-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-09-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-10-10 දින විශේෂ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-10-19 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-11-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2012-12-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2013-01-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-02-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-03-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-04-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-05-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-06-25 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-07-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-08-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-09-24 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-10-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-11-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2013-12-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2014-01-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-02-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-03-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-04-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-05-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-06-26 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-07-31 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-08-28 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-09-25 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-10-30 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-11-27 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2014-12-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2015 වර්ෂයේ මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තා
2015-01-29 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
2015-02-16 දින මාසික සභා රැස්වී‍මේ වාර්තාව බාගත කරන්න
   
   

වර්ෂ 2020 දී සුවපහසු දිවියකට තිරසර පුරවරයක්..බළන්ගොඩ නගර සභාව
  මුල් පිටුව
  ආදායම් අංශය
  සෞඛ්‍ය අංශය
  කර්මාන්ත අංශය
  බළන්ගොඩ තානායම
  අයදුම්පත්‍ර
  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්
  විද්‍යුත් පුස්තකාලය
  මහජන පුස්තකාලය
  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්
  ඉ-බළන්ගොඩ
  ඉතිහාසය
  පිහිටීම
  කොම්පෝස්ට්    ව්‍යාපෘතිය
  සංවර්ධන පුවත්
  අයවැය ලේඛණය
  ඡායාරූප එකතුව
  විඩියෝ එකතුව
  ලැබු සම්මාන
  ඵලදායිතා කව

වැදගත් වෙබි අඩවි :
-රජයේ නිල වෙබ් අඩවිය
-රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශය
-සියබස් (යුනිකොඩි නිල‍ වෙබි අඩවිය)© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -