2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ තානායම


ලිපිනය - පරණ පාර, බළන්ගොඩ
දුරකථනය -045-2287299


තානායමේ කාමර වල මිල ගණන්

කාමර ගාස්තුව මුළු මුදල
වායු සමීකරණය කරන ලද කාමර Rs.2500 + 10% Rs.2825.00
වායු සමීකරණය නොකරන ලද කාමර Rs.1500 + 10% Rs.1275.00
සාමාන්‍ය කාමර Rs.750 + 10% Rs.862.50

විවාහ, උපන්දින හෝ වෙනස් උත්සව සදහා සකස් කර ඇති මෙනු වර්ග

1 මෙනුව

විස්තරය ගාස්තුව
වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්
ප්‍රයිඩ් රයිස් (කිරි සම්බා)
රතු බත්
චිකන් කරි
මාළු ඩෙවල්
පරිප්පු කරි
පපඩම්-කට්ලට්
බ‍ටුමෝජු
අල ඩෙවල්
සැලඩ්
ඩෙසට්-ෆුට් සැලඩ්, අයිස් ක්‍රීම්
Ice Coffee
01 රූම්
Rs.650/- + 10% සේවා ගාස්තු

2 මෙනුව

විස්තරය ගාස්තුව
වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්
ප්‍රයිඩ් රයිස් (බාස්මතී)
රතු බත්
චිකන් හෝ බීෆ්
මාළු කරිය
පරිප්පු
බෝංචි
අල
බ‍ටු මෝජු
අච්චාරු-මැලේ හෝ සිංහල
සලාද
පපඩම්-කට්ලට්
ඩෙසට්-සැලඩ්, අයිස් ක්‍රීම්
Ice Coffee
01 රූම්
Rs.825/- + 10% සේවා ගාස්තු

3 මෙනුව

විස්තරය ගාස්තුව
වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක්
ප්‍රයිඩ් රයිස් (බාස්මතී)
රතු බත්
පරිප්පු
කුකුල් මස් හෝ බීෆ්
මාළු
ඉස්සෝ-දැල්ලෝ
බෝංචි
බටු මෝජු
අච්චාරු-මැලේ හෝ සිංහල
පපඩම්-කට්ලට්
අල
සලාද
ඩෙසට්-අයිස් ක්‍රීම්, වටලප්පම්, ෆෘට් සැලඩ්
Ice Coffee
01 රූම්
Rs.1050/- + 10% සේවා ගාස්තු

4 මෙනුව

විස්තරය ගාස්තුව
වෙල්කම් ඩ්‍රින්ක් - කේක්
ප්‍රයිඩ් රයිස් (බාස්මතී)
රතු බත් හෝ නූඩ්ලස්
කුකුල් මස්
මාළු
ඉස්සෝ
දැල්ලෝ
අල
පරිප්පු
බටු මෝජු
පපඩම්
කට්ලට්
අච්චාරු-මැලේ
සලාද
කජු කරි
චොප්සි
ඩෙසට්-අයිස් ක්‍රීම්, වටලප්පම්, ෆෘට් සැලඩ් ,ජෙලි
Ice Coffee
01 රූම්
Rs.1500/- + 10% සේවා ගාස්තු

Rest House Balangoda - Official Menu Card

Break Fast with Tea, Milk Tea, Coffee or Milk Coffee

Item Price
15 Stirng Hoppers Rs. 200.00
Bread Rs. 200.00
Pol Roti
(Served with Egg, Sambal, Dall or Potato Curry)
Rs. 200.00
Milk Rice Rs. 200.00
Westen Break Fast Rs. 450.00

Lunch

Item Price
Rice & Curry with Dessert
(Served with four Vegetable & Egg, Fish, Chicken or Beef Curry)
Rs. 275.00

Curries (Additional)

Item Price
Vegetable Rs. 50.00
Egg Rs. 50.00
Fish Rs. 80.00
Beef Rs. 90.00
Chicken Rs. 100.00
Pork Rs. 100.00
Parwns Rs. 150.00
Cuttlefish Rs. 150.00

Fried Rice & Noodles

Item General Price Large Price
Vegitable Fried Rice Rs. 200.00 Rs. 250.00
Egg Fried Rice Rs. 225.00 Rs. 275.00
Chicken Fried Rice Rs. 250.00 Rs. 350.00
Fish Fried Rice Rs. 250.00 Rs. 350.00
Beef Fried Rice Rs. 250.00 Rs. 350.00
Sea Food Fried Rice Rs. 350.00 Rs. 450.00
Mixed Fried Rice Rs. 350.00 Rs. 450.00
Vegetable Noodles Rs. 200.00 Rs. 250.00
Chicken Noodles Rs. 250.00 Rs. 350.00
Fish Noodles Rs. 250.00 Rs. 350.00
Beef Noodles Rs. 250.00 Rs. 350.00
Mixed Noodles Rs. 350.00 Rs. 450.00

Deviled

Item General Price Large Price
Sausages Rs. 200.00 Rs. 350.00
Fish Rs. 350.00 Rs. 450.00
Chicken Rs. 350.00 Rs. 450.00
Beef Rs. 400.00 Rs. 450.00
Pork Rs. 350.00 Rs. 500.00
Cuttlefish Rs. 400.00 Rs. 500.00
Prawns Rs. 450.00 Rs. 550.00
Sea Fish Rs. 400.00 Rs. 500.00
Cashew Nut Rs. 450.00 Rs. 600.00
Omlet Rs. 100.00
Boiled Vegetable Rs. 250.00 Rs. 350.00
Vegetable Chop Sue Rs. 250.00 Rs. 400.00
Mixed Rice Chop Sue Rs. 450.00 Rs. 650.00
Potato Chips Rs. 250.00
Cheese Portion Rs. 250.00
Cheese Portion with C/Cracker Rs. 300.00
Courses are served on your Requsted

Soup

Item Price
Vegetable Soup Rs. 100.00
Chicken Soup Rs. 150.00
Mutton Soup Rs. 200.00

Juice

Item Price
Lime Juice Rs. 75.00
Orange Juice Rs. 90.00
Papaya Juice Rs. 75.00
Sun quick Rs. 75.00

Dessert

Item Price
Ice Cream Rs. 100.00
Fruits Rs. 50.00
Friut Salad Rs. 80.00

Soft Drinks

Item Pric
Soda (400ml) Rs. 50.00
Tonic (400ml) Rs. 80.00
Ginger Beer (400ml) Rs. 80.00
Ginger Ale (400ml) Rs. 80.00
Other (400ml) Rs. 80.00

Take Away

Rice & Curry
Item Price
Vegetable Rs. 120.00
Egg Rs. 140.00
Fish Rs. 150.00
Chicken Rs. 160.00
Beef Rs. 160.00
Vrgetable Freid Rice Rs. 120.00
Fried Rice
(With Onion Samble, Chicken fried or Currry)
Rs. 180.00
Noodles
(With Chicken fried or Curry)
Rs. 200.00

Local & Foreign Liquor and Arrack|

Item Name 750ml 375ml 100ml 50ml
Extra Special Rs. 800.00 Rs. 450.00 Rs. 140.00 Rs. 80.00
Old Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
D.D. Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
V.S.O. Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
B. Opel Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
W. Label Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
Galerie Brandy Rs. 1600.00 Rs. 900.00 Rs. 280.00 Rs. 150.00
Franklin Brandy Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
Hanappier Brandy Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
Old Keg Whisky Rs. 1400.00 Rs. 750.00 Rs. 250.00 Rs. 150.00
Tilsilder Wisky Rs. 1400.00 Rs. 750.00 Rs. 250.00 Rs. 150.00
House Of Tillbury Rs. 1700.00 Rs. 900.00 Rs. 280.00 Rs. 150.00
R. Ceylon Arrack Rs. 1250.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
R. Three Star Rs. 800.00 Rs. 450.00 Rs. 140.00 Rs. 80.00
VX Arrack Rs. 1200.00 Rs. 650.00 Rs. 200.00 Rs. 110.00
R. Extra Strong Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
R. Old Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
R. Dry Gin Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
R. Lemon Gin Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
R. Darl Red Rum Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 120.00
R. White rum Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 120.00
Baron's Beer Rs. 210.00
Achor Beer Rs. 210.00
Baron's Can Beer Rs. 170.00

Free Lanka Trading Products- Price List

Item Name 750ml 375ml 100ml 50ml
Beehive Brandy Rs. 2300.00 Rs. 1250.00 Rs. 350.00 Rs. 180.00
Hobson Brandy Rs. 1700.00 Rs. 900.00 Rs. 280.00 Rs. 150.00
B.D. Napolean Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
D. Eagle Whisky Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
S.L. Dry Gin Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
S.L. Lemon Gin Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
C.C. Red Rum Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
C.C. White Rum Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
W.R. Vodka Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00
W.R. Arrack Rs. 1100.00 Rs. 600.00 Rs. 190.00 Rs. 100.00
F. Reserve Vintage Rs. 1300.00 Rs. 700.00 Rs. 220.00 Rs. 130.00

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -