2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ආදායම් අංශය වෙතින් පහත පරිදි නාගරික ජනතාවගෙන් වරිපණම් බදු, කඩකුලී හා බලපත්‍ර ගාස්තු අය කිරීම සිදු කරයි

වරිපණම් බදු

 • නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ පවතින සෑම ඉඩමක් හා ගොඩනැගිල්ලක් සදහාම වරිපනම් බදු ගෙවිමට නිත්‍යානුකූලව ඔබ බැදි ඇත.
 • වර්ෂ 05 ට වරක් තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සෑම දේපලකටම වාර්ෂිකව වටිනාකම තක්සේරු කරන අතර ඉන් 4% ක් ගෘහස්ථාන සදහාද 5%ක් ව්‍යාපාරික ස්ථාන සදහාද වරිපනම්‍ වශයෙන් අයකරනු ලැ‍‍‍බේ.
 • සෑම වර්ෂයකම ජනවාරි 31 දිනට ප්‍රථම ඔබ විසින් වරිපනම්‍බදු ගෙවන්නේ නම්‍ 10%ක අඩු කිරිමක් කරනු ලැබේ. ප්‍රමාද වී කරනු බලන ගෙවීම් සදහා සෑම කාර්තුවක අවසානයේ 20% ක අධි ගාස්තුවක් අය කරනු ලැබේ.

වරිපනම් බදු නිදහස් කිරීම

 • කුළියට දෙනු ලබන විට හෝ ස්ථාන වසා තබන විට නගර සභාවේ සභාපතිතුමාගෙන් ලිඛිත ඉල්ලීමක් කළ යුතුය.
 • වරිපනම් බදු ගෙවීම් පැහැර හරින්නන් සදහා දේපළ තහනමට ගැනීම හෝ නඩු පැවරීම සිදු කරනු ලැබේ.

කඩකුලි

 • සෑම මසකටම 10 දිනට පෙර කඩ කුලි ගෙවිය යුතුය.ප්‍රමාද වී කරන ගෙවීම් සදහා දෛනික දඩ මුදලක් අය කරනු ඇත.
 • මාස 02ට වඩා හිග මුදල් ‍ශේෂයන් පවත්වාගෙන යෑම ගිවිසුම් කොන්දේසි කඩ කිරීමක් වන බැවින් කඩ කාමර නැවත නගර සභාවට පවරා ගැනීමට කටයුතු කරනු ලැබේ.
 • සෑම වර්ෂයක් සදහාම වලංගු බදු ගිවිසුමකට එළඹීම ඔබගේ වගකීමකි.

බලපත්‍ර ගාස්තු

 • නගර සභා බලප්‍රදේශය තුල පවත්වාගෙන යාම සෑම ව්‍යාපාරයක්ම සෑම වර්ෂයකටම ජනවාරි මස තුල අදාල ගාස්තුව ගෙවා ලියාපදිංචි කල යුතුය.
 • සෑම ව්‍යාපාරිකයෙක්ම ගරු සභාපතිතුමාගේ සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිළධාරීතුමාගේ හා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක මහතාගේ උපදෙස් පිළිපැදිය යුතුය.
 • ලියාපදිංචි නොකර ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යාම අධිකරණයේ දඩුවම් ලැබිය හැකි වරදක් වන අතර ලියාපදිංචිය ප්‍රමාද වු විට රු.250 බැගින් අතිරේක දඩ මුදලක් ගෙවීමට යටත් වන්නේය.

‍සේවා සදහා අනුමත ගාස්තු

නොපවරාගැනීමේ සහතික ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තු රු.100.00
නොපවරාගැනීමේ සහතික ගාස්තු රු.500.00
ඔප්පු ලුහුඩු පිටපත් ඉල්ලුම් පත්‍ර ගාස්තු රු‍.100.00
තක්සේරු ලේඛණයේ නම් ඇතුලත් කිරීමේ ගාස්තු රු.400.00
තස්සේරු ලේඛණයේ සහතික පිටපතක් ලබා ගැනීමේ ගාස්තු රු.100.00
වරිපණම් උදෘත ලබා දීමට වර්ෂයකට රු.20.00

ප්‍රචාරක බැනර් ගාස්තු (වර්ග අඩියකට)

(බැනර් සදහා ප්‍රදර්ශන කාලය දින 10කි.)

රු.30.00

දැන්වීම් පුවරු ගාස්තු(වර්ග අඩියකට)

(දැන්වීම් පුවරුවක් සදහා ප්‍රදර්ශන කාලය වර්ෂයකි.)

රු.75.00
පාපැදි බලපත්‍ර ගාස්තු රු.25.00
(ඉහත සියඵම අයකිරීම් සදහා රජයේ අනුමත බදු අයකරනු ලැබේ)  
පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු(පාසැල් ලමුන් සදහා) රු.50.00
පුස්තකාල සාමාජික ගාස්තු(වැඩිහිටියන් සදහා) රු.100.00

සැලකිය යුතුයි
මාර්ග රක්ෂිතයක සවිකරනු ලබන බැනර් දැන්වීම් පුවරු සදහා ප්‍රදර්ශන ගාස්තු ගෙවී‍මේදී මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරීයේ නිර්දේශය ලබා ගත යුතුය.

යහපත් පුරවැසියෝ කල‍ට වේලාවට බදු ගෙවති...

වැඩි විස්තර සදහා අදායම් පරීක්ෂක එස්.එම්.එස්. ආනන්ද මහතා 071-4462323 මගින් අමතන්න

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -