2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ඵලදායිතා කව

සුපිපි කවය

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ආයතන අංශයේ ජව ගැන්වීමෙන් සැකසුන කවය මෙයවේ. මේ මගින් ආයතනයේ අඩුපාඩු සකස් කරමින් ජනතාවට වඩා ඵලදායි මෙහෙවරක් කිරීමට ඉඩ සොයා බලමින් ඒවා ඉටුකිරීමට උත්සහ කරයි.

ශක්ති කවය

මෙය කර්මාන්ත අංශයේ ඵලදායිතා කවය‍ වේ. මෙමගින් කර්මාන්ත අංශයෙන් සිදුකරන කටයුතු ඵලදායි ලෙස සිදුකරන අයුරු සොය බලයි. මේ යටතේ සිදුකල සාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් ලෙස කර්මාන්ත අංශය මගින් නාගරික ජනතාව වෙත නිකුත් කරනු ලබන විවිධ බලපත්‍ර , අනුමැති හා සහතික ඉතා කඩිනමින් ජනතාව ලබා දීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙළක් සකස් කර ඇත.

ප්‍රතිභා කවය

බළන්ගොඩ නගර සභා මහජන පුස්තකාලය, විදුනැණ පියස තොරතුරු තාක්ෂණ මධ්‍යස්ථානය, නගර සභා ආයුර්වේදය, නගර සභා පෙර පාසැල වෙනුවෙන් ආරම්භ කර ඇති ඵලදායිතා කවය මෙය වෙයි. මෙය කවය සෑම මසකම රැස්වන අතර ජනතා හිතසුව පිණිස විවිධ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරයි.

පවිත්‍ර කවය

සෞඛ්‍ය අංශයේ ඵලදායිතා කවය‍ පවිත්‍ර කවයයි. මෙමගින් සෞඛ්‍ය අංශ‍යේ කටයුතු ඵලදායිලෙස සිදුකිරීම හා සේවකයන්ගේ අවශ්‍යතා සොයා බලා ක්‍රියාකරයි.

ඉසුරු කවය

ආදායම් අංශයේ ඵලදායිතා කවය‍ මෙයවේ. මෙමගින් ආදායම් අංශයේ රාජකාරි ඵලදායි ලෙස සිදුකරන අයුරු පිළිබද නිතර විමසිලිමත්ව ක්‍රියා කරයි.

පුබුදු කවය

පුබුදු කවය මෙය ගිණුම් අංශයේ කවය වේ. එමගින් ගිණුම් අංශයේ විනිවිද මුල්‍ය කළමනාකරණක් තුළින් යහපාලනයක් කරා කටයුතු කරමින් ආයතනයේ මුල්‍ය පාලනයට දායක වේ.

හරිත කවය

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සෑම අංශයක් නියෝජනය වන පරිදි පිහිටුවා ඇති ඵලදායිතා කව නියෝජනය වන පරිදි සාමාජිකයින්ගෙන් මෙම කවය සැදුම්ලත්වී ඇත. මෙහි අරමුණවනුයේ බළන්ගොඩ නගරය හරිත ඵලදායිතාවයෙන් යුක්ත නගරයක් බවට පත් කිරීමයි. ඒ අනුව කාර්යාලය හා නගරය පමණක් නොව ප්‍රජාව වෙතද ඵලදායිතාවය ගෙන යාම මෙහිදී බලාපොරොත්තුවේ.


© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -