2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

ප්‍රධාන කාර්ය භාරයන්

01. ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය

 • නගර පවිත්‍රතාවය
 • කසළ එකතු කිරීම
 • ගලිබවුසර් සේවා සැපයීම
 • අපජලය පිරිසිදු කිරිමේ තාක්ෂණය සැපයීම
 • පාර අතුගෑම
 • කාණු පිරිසිදු කිරීම
 • කසළ වෙන් කිරීම
 • දිරායන අපද්‍රව්‍ය භාවිතයෙන් කාබනික පොහොර සෑදිම
 • දිරා නොයන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රතිචක්‍රීයකරණය
 • ඉතිරිය සනීපාරක්ෂක බිම්පිරවුමකට යොමු කිරීම
 • නිවාස සඳහා ගෘහස්ථව කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය කළ හැකි බඳුන් හඳුන්වා දීම
 • සීනුනාද ක්‍රමයට කසළ එකතු කිරීම
 • නැවත භාවිතය හා නිවාස මට්ටමේ කසළ ජනනය අවම කිරීම
 • පොලිතින් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කිරීම
 • ග්‍රාමීය මට්ටමින් 3R සමාජ ඇති කිරීම
 • මළ අපද්‍රව්‍ය පිරිසිදු කිරීමේ පදධතිය පවත්වාගෙන යාම
 • ජාතික වෘත්තිය නිපුනතා (NVQ) ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සම්බන්ධයෙන් පාඨමාලා සහ විභාග පැවැත්වීම

02. ආහාර සුරක්ෂිතතාව

 • සෑම දිනකම මනුෂ්‍ය පරිභෝජනයට ගන්නා මාංශ පරීක්ෂාව
 • මහජන පොළ හා පොදු වෙළඳසැල අධීක්ෂණය හා සනීපාරක්ෂක තත්ත්වයන් පවත්වාගෙන යාම
 • ‍ආහාර සාම්පල් ලබා ගැනීම
 • සියළුම ආහාර අලෙවි කරන ස්ථානයන්හි සනීපාරක්ෂක තත්වයන් වර්ධනය කිරීම
 • ‍අනාරක්ෂිත ආහාර සම්බන්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
 • පෞද්ගලික වෙළඳසැල් අධීක්ෂණය
 • ආහාර ස්වස්ථතාව වර්ධනය කිරීම

03. ජල සැපයුම

 • ජල ප්‍රභවයන්හි පිරිසිදු බව ආරක්ෂා කිරීම
 • ජල ලිං අධීක්ෂණය
 • පානීය ජලය සාම්පල් ලබා ගැනීම හා අධීක්ෂණය
 • බෝතල් කරන ලද පානීය ජලය පරීක්ෂාව හා පාලනය සිදු කිරීම

04. රෝග වාහකයන් පාලනය කිරීම

 • මදුරුවන්, මැස්සන් හා මීයන්ගේ වර්ධනය පාලනය කිරීම
 • රෝගවාහකයන් ජනනය වැලැක්වීම
 • රෝගවාහකයන් පාලනය කිරීම හා රෝගාබාධ පිළිබඳ ප්‍රජාව දැනුවත් කිරීම
 • බෝවන රෝග පිළිබඳ සොයා බැලීම හා සෞඛ්‍ය අධ්‍යාපනය

05. ජල භීතිකා රෝග පාලනය

 • සුනඛයන් එන්නත් කිරීම
 • හඳුනාගත් විනාශ කිරීම
 • සුනඛයින් ලියාපදිංචි කිරීම හා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම

06. පාරිසරික සෞඛ්‍යය

 • පරිසර‍ දූෂණය ගැන සොයා බැලීම
 • පාරිසරික ආරක්ෂණ බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම
 • පරිසර දූෂණ ප්‍රශ්න සඳහා නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීම
 • ‍මහජන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂා කිරීම

07. පාසැල් 3R සමාජ වැඩසටහන

නගරයේ පාසැල් 10ක පාසැල් 3R සමාජ ආරම්භ කර ඇත.

 • ර/බුද්ධ ජයන්ති මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ර/ජෙයිලානි මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ර/බුලත්ගම දෙමළ මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ර/ආනන්ද මෛත්‍රෙය මධ්‍ය මහා විද්‍යාලය
 • ර/සාන්ත ඇග්නස් බාලිකා මහා විද්‍යාලය‍
 • ර/විද්‍යාලෝක විද්‍යාලය
 • ර/බළන්ගොඩ කුමාර විද්‍යාලය
 • ර/ඇල්ලෙඅරාව හින්දු විද්‍යාලය
 • ර/ඇල්ලෙපොල විද්‍යාලය
 • ර/ සී.සී. දෙමළ විද්‍යාලය

සම්බන්ධීකරණ තොරතුරු:

නගර සභා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 01
එන්.එල්. ශ්‍රී රාජ් ලියනගේ මහතා
දුරකථන අංක: 076-7054104 /071-3054104 / 045-2287275
විද්‍යුත් ලිපිනය: info@balangoda.uc.gov.lk

නගර සභා මහජන සෞඛ්‍ය පරීක්ෂක 02
B.L.K.L කුමාරසිංහ මහතා
දුරකථන අංක: 077-3085303 /075-7729609/ 045-2287275
විද්‍යුත් ලිපිනය: lalithakumara74@gmail.com

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සෞඛ්‍ය අංශයේ පස් අවුරුදු ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
මෙතැනින් බාගත කරගන්න

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ ‍වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -