2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ සංවර්ධන පුවත් සංග්‍රහය

කලාපයේ නම
 
2009 දෙසැම්බර් කලාපය බාගත කරගන්න
2010 අප්‍රේල් කලාපය බාගත කරගන්න
2010 අගෝස්තු කලාපය බාගත කරගන්න
2011 ජනවාරි කලාපය බාගත කරගන්න
2011 අප්‍රේල් කලාපය බාගත කරගන්න
2011 ජුනි කලාපය බාගත කරගන්න
2012 මාර්තු කලාපය බාගත කරගන්න
2012 ජුලි කලාපය බාගත කරගන්න
2013 මාර්තු කලාපය බාගත කරගන්න
2013 ජුනි කලාපය බාගත කරගන්න
2013 දෙසැම්බර් කලාපය බාගත කරගන්න
2014 ජුලි කලාපය බාගත කරගන්න
2014 දෙසැම්බර් කලාපය බාගත කරගන්න
2015 ජුලි කලාපය බාගත කරගන්න
   
   
   
   
   
   

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -