2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ කමිටු රැස්වීම් වාර්තා

දිනය
විස්තරය
 
2010-03-30 දිරා‍ නොයන ඝණ අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ පාසැල් වැඩසටහන(සෞඛ්‍ය කමිටුව) බාගත කරගන්න
2010-08-18 කර්මාන්ත කමිටු වාර්තාව බාගත කරගන්න
2010-08-26 බළන්ගොඩ මහජන පොල, වැසිකිලි පද්ධතිය, මාඵ කඩ හා මුර කුටිය ඉදිකිරීම - තාක්ෂණික ඇගයිම් වාර්තාව බාගත කරගන්න
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -