2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ලැබු සම්මාන

  ඵලදායිතා කව

 

 

 

බළන්ගොඩ නගර සභාවේ වාර්ෂික අයවැය වාර්තා

වර්ෂය
සිංහල
දම්ළ
ඉංග්‍රීසි
2009 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න  
2010 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න බාගත කරගන්න බාගත කරගන්න
2011 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න බාගත කරගන්න බාගත කරගන්න
2012 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
2013 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
2014 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
2015 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
2016 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
2017 අයවැය වාර්තාව බාගත කරගන්න
       

© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -