2005 වර්ෂයේ පවත්වන ලද ජාතික පලදායිතා ත්ත්ව සමිමාන තරග‍ාවලියේ පලාත් පාලන ආයතන අතර තරගයෙන් පළමු ස්ථානය බළන්ගොඩ නගර සභාවට හිමි වු වගයි....

  මුල් පිටුව

  ආදායම් අංශය

  සෞඛ්‍ය අංශය

  කර්මාන්ත අංශය

  බළන්ගොඩ තානායම

  අයදුම්පත්‍ර

  ප්‍රසම්පාදන දැන්වීම්

  විද්‍යුත් පුස්තකාලය

  මහජන පුස්තකාලය

  නාගරික මන්ත්‍රීවරුන්

  ඉ-බළන්ගොඩ

  ඉතිහාසය

  පිහිටීම

  කොම්පෝස්ට්   ව්‍යාපෘතිය

  මාසික සභා වාර්තා

  සංවර්ධන පුවත්

  අයවැය ලේඛණය

  ඡායාරූප එකතුව

  විඩියෝ එකතුව

  ඵලදායිතා කව

 

බළන්ගොඩ නගර සභාව වෙත පැමිණ ලබා ගතයුතු පහත අයදුම්පත් දැන් ඔබට මෙම වෙබ් අඩවිය මගින් පහසුවෙන් ලබා ගත හැකිය. ‍එම දැන්වීමි Adobe Acrobat ගොනු ආකෘතියෙන් සකස් කර ඇත.

විස්තරය භාගත කර ගන්න
ගොඩනැගිල්ලක් ඉදිකිරීම ඉඩමක හෝ ගොඩනැගිල්ලක භාවිතය වෙනස් කිරීම සහ වෙනත් සංවර්ධන කටයුත්තක් සදහා (ඉඩම් අනුබෙදුමක් නොවන) සංවර්ධන කටයුත්තක් සදහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත බාගත කරන්න
ජලය විදුලිය/නොපවරවා ගැනීම/වීථී රේඛා සහතිකයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
ඉඩම් අනුබෙදුමක් සදහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
වරිපනම් ලේඛණයේ නම සංශෝධනය සදහා ඔප්පු ලුහුඩු පිටපතක් ලබා ගැනීම සදහා අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
බළන්ගොඩ නගර සභාවේ බැකෝ ලෝඩරය කුලියට ඉල්ලා ගැනීමේ අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
බළන්ගොඩ නගර සභාවේ ගලි බවුසරයේ සේවා ලබා ගැනීම සදහා වන අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න
පා පාදි සදහා බලපත්‍රයක් ලබා ගැනීම සදහා වන අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න

ඉහත අයදුම්පත් ඔබවෙත ලබා දීම සදහා බළන්ගොඩ නගර සභාව විසින් යම් අයකිරීමක් සිදුකරන විට එම අයකිරීම, ඔබ අයදුම්පත සභාව වෙත භාරදෙන අවස්ථාවේදී ගෙවීමට සිදුවනු ඇත.© ප්‍රකාශන අයිතිය බළන්ගොඩ නගර සභාව සතුවේ. වෙබ් නිර්මාණය බළන්ගොඩ නගර සභා තොරතුරු තාක්ෂණ අංශයේ වෙබ් සංවර්ධන ඒකකය විසිනි.

- Solution by SankaSoft Creations - SRI LANKA -